ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (สพม.28)

ท่านสามารถค้นหาเกียรติออนไลน์จากรายการกิจกรรมต่างๆ และ การค้นหารายบุคคลได้ทุกช่องทาง

รายการกิจกรรมต่างๆ


ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานะ
1 เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ดูแลระบบ Network Admin
2 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ดูแลระบบ Network Admin
3 เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area
4 ประชุมปฏิบัติการค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน กิจกรรม ป.ป.ช.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน
5 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
6 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
7 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
8 คณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
9 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
10 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
11 คณะทำงานอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)